Algemene verkoopsvoorwaarden

1. . Definities
U, de Klant natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten koopt bij ons. Consument de natuurlijk persoon die voor privédoeleinden handelt. MOTOPARTS BV (ons/onze) de verkoper van de producten en diensten zoals vermeld op Uw factuur. Orderbevestiging door MOTOPARTS BV via email, fax of enig ander communicatiemiddel opgestuurde, formele bevestiging van door U besteld(e) product(en) en dienst(en). Prijs vermeld in de bestelbon of ondertekende offerte. Website: de website met url www.triumphwevelgem.com en de overige websites van MOTOPARTS BV waartoe de Klant toegang heeft. E-mail betreft communicatie afkomstig van info@triumphwevelgem.com, ana@motoparts.be of info@motoparts.be.

 

2. Kennis van de Algemene Voorwaarden
U bevestigt dat U alle noodzakelijke informatie heeft verkregen om Uw bestelling te plaatsen. U bevestigt dat de mogelijkheid heeft gehad om Uw bestelling na te kijken en eventueel aan te passen voor het definitief plaatsen van uw bestelling. Tevens bevestigt de koper volledig juridisch handelingsbekwaam te zijn.

 

3. Toepasselijkheid en Bewijs
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, leveringen en diensten en op onze verklaringen in catalogi, prijslijsten, advertenties, offertes, via internet of mondeling. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk bevestigd door MOTOPARTS BV. Algemene voorwaarden, andere dan die van MOTOPARTS BV, zijn niet toepasselijk. Deze Algemene Voorwaarden worden door U aanvaard door het loutere feit met MOTOPARTS BV te onderhandelen, een bestelling te plaatsen en/of een overeenkomst te sluiten. U verklaart er zich bij deze uitdrukkelijk mee akkoord dat Uw bestelling per Internet/Mail dezelfde waarde heeft als een onderhandse akte. Alleszins zal Uw geheel of gedeeltelijke betaling als bewijs van Uw bestelling en de overeenkomst gelden. MOTOPARTS BV behoudt zich het recht om wijzigingen door te voeren aan de algemene voorwaarden.

 

4. Offertes / Bestellingen
Onze offertes zijn enkel geldig indien schriftelijk, gedurende de in de offerte vermelde termijn en onder de in de offerte vermelde voorwaarden. Bestellingen kunnen schriftelijk, via internet, telefoon of e-mail worden geplaatst maar zijn enkel bindend indien aanvaard door MOTOPARTS BV d.m.v. een bevestiging en MOTOPARTS BV onmiddellijk bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien U dit niet doet binnen 3 kalenderdagen na de datum van deze bevestiging, zal immers onweerlegbaar vermoed worden dat de bestelling zonder wijziging zal plaatsvinden. Er geldt voor een particuliere klant 7 dagen bedenktijd waarbij een voorschot van 10% op het totaalbedrag van de bestelling wordt ingehouden door MOTOPARTS BV als dekking van de ontstane kosten. Bij verkoop via internet is deze bedenktijd 14 dagen zoals wettelijk voorgeschreven.
Uitzondering hierbij is verkoop tussen bedrijven (B2B) waarbij elke verkoop bindend is zonder bedenktijd.

 

5. Prijs en Betaling
Prijzen, belastingen, verzendingskosten, verzekering en installatie van de producten en diensten van MOTOPARTS BV worden vermeld op de factuur. Betaling gebeurt uiterlijk bij de levering van de producten of uiterlijk bij de dienstverlening of, indien per uitzondering overeengekomen, binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. MOTOPARTS BV kan de levering van producten of diensten opschorten tot volledige betaling. Bij niet-betaling van Uw factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal het verschuldigde bedrag van Uw factuur van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, voor MOTOPARTS BV een conventionele verwijlintrest opleveren van 12% per jaar. Bovendien zullen alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% bij bestelling van wisselstukken en 30% bij bestelling van een voertuig op de factuurbedragen met een minimum van EUR 50 per factuur, ten titel van schadevergoeding wegens buitengerechtelijke inning- en administratiekosten. Dit alles naast en boven alle kosten van een gebeurlijk rechtsgeding en de uitvoering daarvan, alsmede alle kosten en erelonen van de advocaat waarop wij beroep dienen te doen zowel voor de buitengerechtelijke als de gerechtelijke stappen tot inning. Bij niet-betaling van Uw factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal bovendien het saldo verschuldigd krachtens al Uw andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelf niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de voormelde vergoedingen.

 

6. Levering, Risico en Eigendom
Leveringen kunnen plaatsvinden in gedeelten. Al onze verkopen en leveringen geschieden steeds onder de opschortende voorwaarde van een algehele betaling. Het eigendomsrecht op de geleverde producten gaat dan ook enkel over bij volledige betaling. Tot die tijd moet U onze producten verzekeren en afzonderlijk opslaan en mag U onze producten niet wijzigen, verpanden of verkopen. Tot die tijd zal U overigens ieder risico voor verlies of beschadiging van de goederen zelf dragen. In geval van niet-tijdige betaling hebben wij het recht om de geleverde producten bij U terug te halen op Uw risico’s en kosten, zelfs indien deze reeds geïnstalleerd zijn of onroerend zijn geworden, zulks zonder gerechtelijke tussenkomst, nu wij daartoe door U ingevolge Uw bestelling onherroepelijk gemachtigd zijn, en zulks onverminderd onze andere voorwaarden. Indien U de producten verkoopt vóór de eigendom is overgegaan, wordt MOTOPARTS BV gevolmachtigde en de inkomsten voortvloeiend uit die verkoop komen ons toe en worden door U afzonderlijk van Uw algemene fondsen bijgehouden. MOTOPARTS BV kan dagvaarden om de prijs betaald te krijgen voor de eigendomsovergang.

 

7. Klachten
U moet onze producten binnen 2 kalenderdagen na ontvangst inspecteren op zichtbare schade of gebreken. Voor voertuigen dient de inspectie bij aflevering te gebeuren door de klant. Klachten daaromtrent zijn niet ontvankelijk indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan MOTOPARTS BV is gericht binnen de 2 kalenderdagen na de dag van de levering of uitvoering. Bij voertuigen dient dit bij de aflevering te gebeuren. Geen enkele klacht betreffende onze facturen is ontvankelijk indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan MOTOPARTS BV is gericht binnen de 2 kalenderdagen na de factuurdatum. Bovendien moet elke klacht betreffende de aard, hoeveelheden en uiterlijke toestand van de goederen ons gericht worden op het ogenblik van de levering en ook uitdrukkelijk vermeld worden op het origineel van het vervoerdocument en de leveringsbon in het bezit van ons of onze transporteur. Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege zal geen enkele terugzending rechtsgevolgen kunnen hebben; de loutere aanvaarding van teruggezonden goederen geschiedt steeds onder alle voorbehoud, en impliceert nooit ons akkoord met de terugzending. Het bestaan van klachten ontheft U niet van Uw verplichting om onze facturen te betalen op hun vervaldag.
Klachten op een geleverde dienst zoals onderhoudswerken of herstellingen horen altijd te gebeuren binnen een redelijke termijn van 14 dagen door middel van het fysisch aanmelden van het voertuig bij MOTOPARTS BV zodat onze technische verantwoordelijke de klacht kan behandelen en deze te accepteren of af te wijzen. Garantieclaims voor voertuigen die binnen de fabrieksgarantie vallen altijd behandeld door Triumph Motorcycles UK.

 

8. Ontbinding
Wanneer een partij nalaat één of meer verbintenissen uit te voeren heeft de meest gerede partij het recht om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van deze Algemene Voorwaarden, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden door middel van een aangetekende brief. Worden onder andere beschouwd als tekortkomingen die recht geven op ontbinding:

Uw verzuim om op tijd te betalen;

In geval van ontbinding door MOTOPARTS BV zal U gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd, en bovendien tot vergoeding van al onze schade, met een absoluut forfaitair minimum van 30% van de overeengekomen prijs inclusief BTW

 

9. Voorschotten en Kredietwaardigheid
MOTOPARTS BV heeft het recht om vóór de levering van een product of de uitvoering van een dienst voorschotten te vragen. Onverminderd het recht om voorschotten te vragen, kan MOTOPARTS BV ook volledige waarborgen of zelfs volledige betaling eisen indien het vertrouwen in Uw kredietwaardigheid wordt geschokt, zoals door de niet-tijdige betaling van een factuur, door Uw weigering om een wisselbrief te accepteren of door protest van een wisselbrief, door het vragen naar termijnen, door het aanvragen van een gerechtelijk akkoord, door daden van gerechtelijke acties tegen U en/of door elke andere aanwijsbare gebeurtenis. In alle gevallen heeft MOTOPARTS BV evenzeer een retentierecht op alle goederen die eigendom zijn van u, zulks tot onze algehele betaling. In het geval van verkoop tussen ondernemingen of eenmanszaken is de volledige betaling van het dienst of goed verplicht.

 

10. Garantie - Algemeen
Wij verlenen uitsluitend waarborg op de door ons geleverde producten. Deze waarborg is in ieder geval beperkt tot de waarborg verleend door de fabrikant of de leverancier, evenwel met een minimumtermijn zoals voorzien in de wet. Bovendien is de waarborg beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productie- of componentenfout. In geval van export is de garantie steeds beperkt tot de verzending, op Uw risico’s en kosten, van de vervangingsonderdelen voor de door U aan ons binnen de garantietermijn opgestuurde defecte onderdelen. Alle in garantie vervangen producten of onderdelen worden altijd onze eigendom. U geniet enkel een garantie op verborgen gebreken bij verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 24 uur nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijs gekend diende te zijn. Gebreken die zichtbaar zijn bij in ontvangst name komen enkel in aanmerking indien zij door U dadelijk worden gemeld op de leveringsbon of het vervoersdocument. Gebreken die zichtbaar zijn bij opening van de verpakking en bij eerste ingebruikname van de aangekochte producten komen enkel in aanmerking indien U deze binnen de 2 kalenderdagen rapporteert overeenkomstig artikel 7. Voor de Consument gelden de termijnen zoals voorzien in artikel 11 hierna. Uw aanspraak op enige garantie vervalt in één van de volgende omstandigheid:

bij ondeskundig gebruik, misbruik of gebruik van een product op een wijze die afwijkt van de voorschriften van het product;

MOTOPARTS BV geeft, uitgezonderd de eventuele gegevensdrager op zich, geen garantie op software. U ontvangt de garantie of licentie voor deze producten rechtstreeks van hun fabrikant of licentiegever. MOTOPARTS BV is gehouden noch tot vergoeding van enige indirecte schade, noch tot vergoeding van schade in de exploitatie of van winstderving, en evenmin tot vergoeding van schade of verliezen geleden door derden.

 

11. Garantie - Consumptiegoederen
De garantie op consumptiegoederen wordt uitgevoerd overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. U kan zich evenwel enkel op voormelde wet beroepen indien U MOTOPARTS BV binnen de twee maanden na het vaststellen van het gebrek van dit gebrek op de hoogte brengt. Deze kennisgeving kan enkel ontvankelijk gebeuren door een aangetekend schrijven of door U persoonlijk aan te bieden bij onze herstellingsdienst. Indien het gebrek zich voordoet na 6 maanden na levering, dient de Consument te bewijzen dat dit gebrek reeds bestond op het ogenblik van levering. Voor een vlotte garantieafhandeling omschrijft U best in Uw kennisgeving zo duidelijk mogelijk het gebrek. Bij de vergoeding of de herstelling van het product zal rekening worden gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit Uw gebruik van het product na het ogenblik dat U het gebrek heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen. Deze verergering valt volledig ten Uwen laste.

 

12. Garantie – Diensten
Voor diensten is onze garantie beperkt tot het vervangen of herstellen van de door MOTOPARTS BV uitgevoerde werken. Alle schade aan constructies; gebouwen, en/of inrichting valt nooit onder onze verantwoordelijkheid. Alle aanpassingen, vervangingen, herstellingen, uitbreidingen en/of andere werken die niet uitdrukkelijk opgesomd zijn in de overeenkomst, zijn nooit in onze prijzen inbegrepen. Indien zij aan ons worden opgedragen, zullen zij in regie aangerekend worden.

 

13. Software
Software die geen eigendom is van MOTOPARTS BV wordt geleverd op basis van de licentie en garantie van de software- licentiegever. Waar nodig levert MOTOPARTS BV de software-licentie die U nodig hebt bij het product. U moet voldoen aan die licentie.

 

14. Exportcontrole
U erkent dat onze producten technologie en software kunnen bevatten die vallen onder US/EU export controlewetten en wetten van het land waar het wordt geleverd/gebruikt. U moet alle voornoemde wetgeving naleven. Producten mogen niet worden verkocht, geleased of overgedragen aan eindgebruikers/landen onderhevig aan beperkingen onder voornoemde wetgeving of aan gebruiker betrokken bij wapens voor massavernietiging of genocide zonder de voorafgaande goedkeuring van de US of bevoegde EU regering. U erkent dat US/EU-beperkingen verschillen afhankelijk van product en tijd en moet, derhalve, voldoen aan de geldende US en EU reglementen.

 

15. Overmacht
In geval van overmacht heeft MOTOPARTS BV de keuze om ofwel een nog niet voltooide overeenkomst op te zeggen en de reeds geleverde producten en diensten aan te rekenen, ofwel om de levering of uitvoering op te schorten tot de omstandigheden, welke de overmacht veroorzaakten, niet meer aanwezig zijn. Als overmacht zal gelden elke omstandigheid onafhankelijk van onze wil en die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert, met inbegrip van ontoereikende toelevering. Onder andere de volgende omstandigheden zullen als overmacht worden beschouwd: stakingen, terrorisme, oorlog, problemen met leveranciers, transport of productie, valutakoersschommeling, regerings- of regelgevende actie en natuurrampen. Indien de overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, kan elke partij de overeenkomst ontbinden. In geen geval heeft enige partij recht op schadevergoeding.

 

16. Gegevensbescherming
Uw gegevens worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetten op gegevensbescherming en MOTOPARTS BV’ gegevensbeschermingsregistratie. U mag MOTOPARTS BV de opdracht geven Uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing.

 

17. Verkoop op Afstand en Verzakingsrecht
Deze bepaling heeft specifiek en enkel betrekking op verkopen aan U via onze website, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen U en MOTOPARTS BV én er sprake is van een "overeenkomst op afstand" overeenkomstig artikel 45 e.v. van de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, en diens uitvoeringsbesluiten. Is zulks niet het geval, dan kan U zich niet beroepen op deze bepaling. In sommige gevallen heeft U een verzakingsrecht, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden :

Voor het overige en voor zover niet in strijd met de de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, blijven de Algemene onverminderd van toepassing. Het terugroepingsrecht is niet toepasselijk op verkoopsovereenkomsten tussen bedrijven en algemeen op voertuigen die uitgeleverd zijn waarbij gebruikssporen op te merken zijn of waarbij de inschrijving heeft plaatsgevonden bij de dienst voertuigen van het desbetreffende land.

 

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk.

 

19. Diverse Bepalingen
Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van de Algemene Voorwaarden geldig. MOTOPARTS BV kan haar verplichtingen uitbesteden aan een bekwame derde. Voor het overige mag geen enkele partij verplichtingen of rechten overdragen of uitbesteden.